همکاری شرکت آسانسور و پله برقی روان پارس
همکاری شرکت آسانسور و پله برقی روان پارس

همکاری شرکت آسانسور و پله برقی روان پارس

30 آذر 2021
همکاری شرکت آسانسور و پله برقی روان پارس

شرکت آسانسور و پله برقی روان پارس در تازه ترین همکاری  قرار داد تامین آسانسور های پروژه شوروم دایمی و دفتر مرکزی شرکت بوش در تهران را منعقد کرد.