خاص ترین آسانسور مسافربری بدون موتور خانه
خاص ترین آسانسور مسافربری بدون موتور خانه

خاص ترین آسانسور مسافربری بدون موتور خانه

17 فروردین 2020
 خاص ترین آسانسور مسافربری بدون موتور خانه

خاص ترین آسانسور مسافربری با ظرفیت 21 نفر بدون موتور خانه با سرعت 1.6 متر بر ثانیه ویژه سالن همایش لیدوما حدود 12 طبقه


View Larger Map