اخبار
اخبار

نکات ایمنی در هنگام خرابی آسانسور

9 آبان 2017
نکات ایمنی در هنگام خرابی آسانسور

ا رامش خود را حفظ کنید. همین که متوجه شدید آسانسور گیر کرده است درست فکر کنید. نفس عمیق بکشید و بدن خود را شل کنید. اگر در آسانسور تنها نیستید، وحشت شما دیگران را نیز به وحشت می اندازد و هنگامی که چند فرد وحشت زده در شرایط بدی قرار می گیرند، ممکن است کارهای اشتباه و گاهی خطرناکی انجام دهند در صورتی که برق آسانسور خاموش شده و فضای داخل کابین تاریک است، سعی کنید منبع نوری پیدا کنید از گوشی خود تلفن کنید. اگر آنتن دارید به آتش نشانی اطلاع بدهید چندین مرتبه دکمه زنگ را فشار دهید دکمه باز شدن در را بفشارید. گاه با فشار دادن مجدد دکمه باز شدن در، در آسانسور باز می شود توجه داشته باشید وضعیت شما خطرناک نیست؛ بنابراین منتظر بمانید. اگر در آسانسور تنها باشید منتظر ماندن کمی سخت تر است؛ بنابراین باید خودتان را مشغول کنید. فقط تأکید میکنیم با گوشی همراه خود کار غیر ضروری انجام ندهید

اطلاعات بیشتر