آسانسور بیمارستانی
آسانسور بیمارستانی

آسانسور بیمارستانی

 
آسانسوربیمارستانی با توجه به استفاده خاصی که دارد جهت جابجایی بیمار و تختهای بیمارستانی، هم از نظر ابعاد و هم از نظر نوع سیستم موتورخانه باید دارایاستانداردی مشخص باشد...
آسانسورهای بیمارستانی از نظر ابعاد باید جای کافی جهت قرار گرفتن حداقل یک تخت بیمارستانی و پرستار را داخل خود داشته باشد.
آسانسور بیمارستانی با توجه به استفاده خاصی که دارد جهت جابجایی بیمار و تختهای بیمارستانی، هم از نظر ابعاد و هم از نظر نوع سیستم موتورخانه باید دارای استانداردی مشخص باشد.
در بیمارستان ها ، چند ثانیه میتواند تمام تفاوت را بوجود آورد .قابل اعتماد بودن ایمنی این آسانسورهای برای مسافران ، تخت ها و حمل و نقل یک ضرورت مطلق است.
 


View Larger Map