آسانسور باربر
آسانسور باربر

آسانسور باربر

آسانسورهایی که اشخاص مجاز به سوارشدن در آن نیستند (خدماتی، غذابر ، کتاب بر) ابعاد و ساختار اتاقک این آسانسورها طوری است که برای انسانها قابل دسترسی و استفاده نمی‌باشد برای تحقق این امر سطح کف آن از یک متر مربع ، عمق آن از یک متر و ارتفاع آن از ۲/۱ متر نباید بیشتر باشد.

ابعاد و طراحی کابین  آسانسورهای باربر بگونه ای است که حمل باروکالای سنگین راممکن می سازد . از آسانسور های بار بر برای حمل بار استفاده می شود .


View Larger Map