خدمات
کلیات خدمات
کلیات خدمات

  • خدمات پیش از فروش:
بررسی نقشه های معماری،بازدید از پروژه و در اختیار گذاشتن اطلاعات اولیه،ارزیابی قیمت اولیه،آنالیز ترافیک و معرفی مناسب ترین ظرفیت و سرعت،طراحی،مشاوره جهت انتخاب قطعات و تجهیزات مناسب،ارایه نقشه های آهن کشی و آماده سازی چاهک.
  
  • تعهدات در زمان عقد قرارداد:
تعیین چارت زمان بندی،تهیه و تامین قطعات مورد نیاز بر اساس مفاد قرارداد،نظارت بر حسن انجام مراحل قرارداد،تعهد بر اخذ گواهی استاندارد

 
  • خدمات پس از فروش:
ارایه خدمات دوره ای گارانتی به مدت یکسال (جهت قطعات) ارایه خدمات سرویس و نگهداری ارایه خدمات پشتیبانی و تامین قطعات(به مدت بیست سال)،آموزش به کاربران
 
 
 


View Larger Map