خدمات
سرویس و نگهداری
سرویس و نگهداری

1-سرویس ماهانه 
2-رفع خرابی در طول ماه
3-تعویض قطعه در صورت نیاز
تذکر:چنانچه آسانسور شامل گارانتی خود شرکت باشد بابت تعویض قطعات در صورت خرابی هزینه ای دریافت نمی گردد
4-بیمه سرنشین کابین با حد اکثر تعرفه بیمه 

 


View Larger Map