آسانسوری که هیچگاه نمی ایستد
آسانسوری که هیچگاه نمی ایستد

آسانسوری که هیچگاه نمی ایستد

10 آبان 2017
آسانسوری که هیچگاه نمی ایستد

 
Paternoster
نوعی آسانسور می باشد که از زنجیره ای از اتاقک های باز ساخته شده است و به صورتی مداوم در راستای مسیری عمودی و در یک لوپ بدون توقف بالا و پایین می رود. مسافران در جهت مورد نظر خود وارد این اتاقک های متحرک شده و زمانی که به طبقه ی مورد نظر خود رسیدند از اتاقک بیرون می پرند. هیچ توقفی بین طبقات وحود نداشته و مسافران باید هوشیار بوده و به درستی زمان بندی کنند وگرنه فرصت خود را برای خارج شدن از آسانسور از دست می دهند. برای آن دسته از افرادی که از آسانسورها می ترسند این پترنوسترها یک حلقه ی مرگ هستند. یک اشتباه کوچک می تواند باعث از دست دادن دست و پا شده یا به قیمت زندگی شما تمام شود